Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia i zabytek? To raczej nie Idzie w parze. Kopalnia nie jest miejscem zabytkowym tylko miejscem gdzie wydobywany jest surowiec. Więcej »

Dzwon Zygmunta

Każdy kraj chlubi się wobec innych swoją własną, indywidualną kulturą oraz historią. Jednak zastanówmy się jak właściwie ta historia się prezentuje. Więcej »

 

Bazylika mariacka

W Polsce istnieje specjalna ustawa dotycząca zabytków . Te obiekty lub rzeczy , otrzymują status zabytku po wpisie do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co roku ustawa dotycząca zabytków ulega różnym zmianom jednak na chwilę obecną istnieje taki podział zabytków w Polsce:-zabytek nieruchomy, – zabytek ruchomy, – zabytek archeologiczny. Zabytki nieruchome to w szczególności:-krajobrazy kulturowe-układy urbanistyczne-działa architektury i budownictwa,-działam budownictwa obronnego,-obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie itp.-cmentarze,-parki, ogrody i innymi formy zaprojektowanej zieleni,-miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.Ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej . Zabytki ruchome to w szczególności:-dzieła sztuk plastycznych rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,-kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,-numizmaty oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery,-wytwory techniki, -materiały biblioteczne tj.: dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne [piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne], dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne)-instrumenty muzyczne,-wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne,-przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zabytkiem archeologicznym jest każdy ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub pod wodą, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Można wyróżnić dwa typy zabytków archeologicznych: ruchome i nieruchome. Zabytki ruchome to przedmioty związane z działalnością człowieka w przeszłości. Zabytki nieruchome – stanowiska archeologiczne, czyli zespoły obiektów o charakterze kultowym, grobowym, mieszkalnym lub gospodarczym, otaczający je układ warstw glebowych oraz znajdujące się w nich zabytki ruchome.Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki archeologiczne będące w szczególności :a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,b) cmentarzyskami,c) kurhanami,d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.W rejestrze zabytków znajdują się 7523 stanowiska archeologiczne (stan na dzień 30 czerwca 2009 r.). Decyzje w sprawie wpisu stanowisk archeologicznych do rejestru zabytków wydawane są w Polsce od 1933 roku; najstarszy wpis, z dnia 16.03.1933 r., dotyczy grodziska w Woli Piekarskiej, gm. Dobra, woj. wielkopolskie.